Liturgie

ORDE VAN DIENST voor zondag  2 april 2023
 Voorganger: dhr. G.H.Visser
 Organist: Ymkje de Vries
 
Zingen voor de dienst:                 Lied 287: 1, 2 en 5

welkom door predikant                                   (dienst wordt live uitgezonden via kerdienstgemist.nl )
 
09:30 OPENINGSLIED:                  Lied 84: 1 en 2

Stil gebed // Votum en Groet

Gebed van verootmoediging      Gebed
Schriftlezing                                   Micha 6:  6 - 8

 
LIED:                                               Lied 213: 2 en 5

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Bernetsjerke: zingen “nim no jimme ljochtsjes mar mei”       en kinderen naar de Bernetsjerke
 
LIED:                                            Lied 538: 1 en 4 

Schriftlezing [OT]:                       Daniël 7: 9 – 14 (nadruk op 13 en 14)
         [NT]:                       Marcus 8: 27 – 9:  1
 
LIED:                                             Lied 22: 2 en 11 

Uitleg en verkondiging
 
LIED:                                            Lied 575: 1, 5 en 6

Geloofsbelijdenis wordt voorgelezen
Als antwoord zingen                Lied 978: 2 en 4

Eventueel Gedachtenis

LIED:


Pastorale mededelingen / Dankgebed en voorbeden

Collectes en terugkeer kinderen
 
SLOTLIED:                                  Lied 919: 1, 2 en 4

Wegzending en Zegen & 'amen' (door de voorganger)

 
Na de zegen: Gezang 425 (Nieuwe Liedboek –Fries)


 
terug