Liturgie

Liturgie zondag 4 december 2022
Voorganger: dhr.Johan van de Kamp
Organist: Hanneke Postma

Zingen voor de dienst evangelische liedbundel lied 37 : 1 en 3. Prijs de Heer met blijde galmen

Welkom
Openingslied evangelische liedbundel lied37: 4 en 6
Het is de Heer wiens alvermogen groot heelal heeft voortgebracht.

Stil gebed
Votum en groet

Gebed van verootmoediging
Lied gezang 487 1,2en 3 Eer zij God in onze dagen.

Genade verkondiging
Wetslezing Rom 8: 1-11 nbv

Bernetjerke zingen lied. En horen project van advent 2 de kaars. Vrede op aarde.

Gebed om verlichting door Gods Geest.
Schriftlezing Lucas 19 :1-10
Lied evangelische liedbundel lied 298 Ik kom Uw Heiligdom binnen.

Schriftlezing : Johannes 3:1-10
Preek: vrede van achter de vijgenbladeren.

Lied uit liedboek van de kerken lied 512:
1, 2 en 6.
O Jezus hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw naam in het oor.

Pastorale mededelingen
Gebed van dankzegging en voorbede

Collecte en de kinderen komen terug in de dienst.

Slotlied uit de evangelische liedbundel lied 141 U hebt de overwinning behaald..

Zegen

Gezang 425 Vervuld van Uw zegen

 
terug