Liturgie

Orde van dienst Israëlzondag 1 0ktober 2023-09-28
Voorganger: mevr.  Jeannet van Duuren
Organist: Nienke van der Heide


Zingen voor de dienst: lied 802 b  vers 1,3 en 5 op de wijze van Yerushalayim
Welkom
Openingslied: Lied 111 uit het liedboek.  “De dorre vlakte”
Stilgebed en gebed voor verootmoediging
Lied 123 Opwekking,  “Groot is uw trouw, o Heer”
Genadeverkondiging
Kinderen gaan naar hun eigen kinderdienst
Gebed voor verlichting van de Heilige Geest
Schriftlezing O.T.   Jesaja 44: 21-23
Lied 367 Opwekking: “ Hij is de machtige van Israël”
Schriftlezing N.T.  Romeinen 11 : 25-36
Lied 262 Opwekking “Sta op, o Kinderen van Israël”
Preek
Lied 174 Opwekking  “Juicht want Jezus is Heer”
Pastorale mededelingen / dankgebed en voorbeden
Collecte voor het Shaare Zedek ziekenhuis( onder de collecte wordt
het lied "De Heilige stad “gezongen door Jigdaljahu via de beamer
Slotlied:  lied 413 Ev. liedbundel “Lichtstad met uw paarlen poorten’
Zegen & Amen
Na de zegen: Gezang 425  ( Nieuw Liedboek)


 
terug