Procedure verkiezing ambtsdragers 2023

Procedure nieuwe ambtsdragers

Wat?
De kerkenraad bestaat uit verschillende ambtsdragers. Deze ambtsdragers vervullen de functie van ouderling of diaken.

Waarom?
Elk jaar treden er ambtsdragers af, omdat hun ambtstermijn is verlopen. Er is dan vervanging nodig. Daarom worden er nieuwe ambtsdragers gezocht.

Hoe?
Alle belijdende leden en doopleden van onze kerk mogen de kerkenraad helpen bij het zoeken van nieuwe ambtsdragers. Zij mogen bij de kerkenraad namen van belijdende en doopleden inleveren die zij geschikt vinden om ambtsdrager te zijn. Belijdende leden en doopleden mogen op deze manier dus aanbevelingen doen bij de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers. Voor doopleden geldt dat zij wel ouder moeten zijn dan 18 jaar.

Dit jaar kunt u vanaf zondag 8 januari 2023 tot en met zondag 5 februari 2023 kandidaten aanbevelen. U mag zelf weten hoeveel namen van kandidaten u aandraagt. 
U kunt uw aanbevelingen op papier inleveren in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk of digitaal doorgeven aan scriba@pkndewestereen.nl. Wilt u uw eigen naam en adres hierbij vermelden én de naam en adres van diegenen die u aanbeveelt? 

Wat is nieuw?
Op de kerkenraadsvergadering van 17 november 2022 heeft de kerkenraad het besluit genomen dat ook doopleden (ouder dan 18 jaar) aanbevelingen mogen doen en ambtsdrager mogen worden. De gemeente is hierover op de gemeenteavond van 26 oktober 2022 gehoord. Voorheen mochten alleen belijdende leden aanbevelingen inleveren en ambtsdrager worden.

Na het doen van aanbevelingen?
De kerkenraad bekijkt alle aanbevelingen en maakt een lijst met kandidaten op. Als een belijdend lid of dooplid 10 keer of vaker is aanbevolen, dan staat dit lid automatisch op de kandidatenlijst. Bij belijdende leden of doopleden die minder vaak zijn aanbevolen, kijkt de kerkenraad naar de geschiktheid. Daarbij kijkt de kerkenraad ook naar de persoonlijke omstandigheden voor zover die bekend zijn. 

Na het opstellen van de kandidatenlijst?
Een aantal kerkenraadsleden brengt een bezoek aan de kandidaten die op de lijst staan. Daarbij wordt met de kandidaat besproken welke functie het beste bij hem/haar zou passen. De kandidaat krijgt bedenktijd. Als een kandidaat daarna zegt niet beschikbaar te zijn, dan gaat de kerkenraad naar een volgende kandidaat. Nadat alle kandidaten zijn bezocht, stopt de kerkenraad met de zoektocht, ook al zijn er dan nog vacatures.

Als kandidaten beschikbaar zijn?
De kandidaten die ‘ja’ hebben gezegd op de vraag of ze ambtsdrager willen zijn, worden in hun ambt bevestigd tijdens een kerkdienst. Die kerkdienst wordt, zo mogelijk, in mei 2023 gehouden.

Mogen doopleden wel worden bevestigd?
Doopleden mogen ook worden bevestigd als ambtsdrager. Maar zij worden daarbij wel gevraagd om belijdenis van hun geloof te doen.

Tot slot
Wij hopen dit jaar veel nieuwe kerkenraadsleden te mogen verwelkomen!
Hebt u nog vragen, stel ze gerust aan één van de kerkenraadsleden.
terug