Armoedebeleid

PROTOCOL BIJ INDIVIDUELE HULPVERLENING DOOR DE DIACONIE VAN DE PG DE WESTEREEN

1. Achtergrond en doelstelling

De diaconie van de PG gemeente de Westereen wil dicht bij mensen in moeilijkheden staan. Zij doet dit vanuit haar Bijbelse opdracht. Een deel van deze mensen heeft financiële problemen. De diaconie steunt materieel danwel financieel als er geen andere wegen zijn en het in haar vermogen ligt. Het is de taak van de diaconie om samen met de hulpvrager na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de problemen het hoofd te bieden. Hiervoor is een protocol opgesteld.
Dit protocol behandelt individuele hulpaanvragen. De collectieve hulpvragen vallen er niet onder. Het protocol legt de werkwijze van de diaconie bij individuele hulpaanvragen vast. Van het protocol kan worden afgeweken indien dat met redenen omkleed gebeurt.
De diaconie wil haar werkwijze vastleggen en openbaar maken met de volgende bedoelingen:

1. Een geprotocolleerde werkwijze geeft structuur aan de wijze waarop de diaconie individuele hulpvragen behandelt. Dat komt de zorgvuldigheid ten goede.
2. Inzicht in de regels verschaft de mensen die een beroep op de diaconie willen doen een duidelijk en helder beeld in wat hun te wachten staat. Dat verhoogt niet alleen de veiligheid van de hulpvrager maar ook het vertrouwen naar de hulpverlener.
3. Het is de verwachting dat een geprotocolleerde werkwijze de drempel om een hulpvraag bij de diaconie in te dienen verlaagt. Pastorale medewerkers, wijkvertegenwoordigers en gemeenteleden die naar de diaconie verwijzen kunnen de procedure bekend maken. Daardoor zal de diaconie meer ingeschakeld worden.

2. Doelgroep

Hulpaanvragen worden in principe alleen behandeld afkomstig van leden binnen
de kerkgemeente PG De Westereen.
Wel is er, gelet op de formulering van de diaconale kerkorde van de PKN
(Ordinantie 3 en 8), altijd een luisterend oor voor buitenkerkelijke aanvragen uit
de dorpsgemeenschap binnen De Westereen.

3. Uitgangspunten voor individuele hulpverlening

• Hulp vanuit de diaconie is aanvullend (oftewel er wordt sowieso onderzocht of er geen regelingen of voorliggende voorzieningen zijn waar een aanspraak op kan worden gedaan). Indien van toepassing wordt verwezen naar de wet WMO.
• Hulp vanuit de diaconie is tijdelijk van aard.
• De diaconie is niet in staat om professionele begeleiding te bieden, maar de hulp is gericht op het samen zoeken naar de juiste oplossing en/of hulpverlener.
• De diaconie probeert barmhartigheid en gerechtigheid in evenwicht te houden. Naast het verlenen van directe hulp wordt er aandacht besteed aan oorzaken.
• De mens staat centraal bij de hulpvraag. De diaconie probeert de hulp primair op een menswaardige manier te geven, respect hebbend voor de keuzes van de hulpvrager.
• Hulp in natura en materiële hulp gaat boven financiële hulp.

4. Privacy waarborging

De diaconie waakt ondermeer door het hierna gestelde dat de privacy van de hulpvrager gewaarborgd wordt.
1. Zij stelt vanuit de diaconie een Commissie Individuele Hulp in, bestaande uit twee contactpersonen en een penningmeester. Binnen onze gemeente zijn de contactpersonen Kor Kleefstra en Geeske Elzinga.
2. Deze Commissie heeft zich strikt te houden aan het ambtsgeheim.
3. De ontvanger van het verzoek om noodhulp brengt het verzoek bij de contactpersoon van de Commissie Individuele Hulp. Die ontvanger legt de hulpvrager uit wat de werkwijze van de diaconie is. Daarna wordt de aanvraag behandeld in de Commissie.
4. In een apart verslag wordt de hulpvraag, de achtergrond, de motivering voor het besluit en het besluit nader beschreven. Dit verslag bevat alleen de strikt noodzakelijke gegevens. Het verslag en eventuele contract worden beheerd door de contactpersoon en vernietigd na financiële afronding.

5. Procedure bij de individuele materiële en/of financiële hulpvraag

Een individuele financiële hulpvraag wordt als volgt afgehandeld.
1. Een hulpvraag wordt al dan niet via een diaken, door een ouderling, een pastorale medewerker, wijkdame of -heer of in opdracht van de hulpvrager door een naastbetrokkene, ingediend bij de Commissie Individuele Hulp. De Commissie vraagt om een korte omschrijving van de problematiek.
2. De contactpersoon van de Commissie Individuele Hulp legt de procedure aan de hulpvrager uit. De mogelijkheden en onmogelijkheden van hulpverlening vanuit de diaconie komen aan de orde. Op deze manier worden er geen valse verwachtingen gewekt.
3. De hulpvraag wordt door de Commissie Individuele Hulp zo spoedig mogelijk nadat de hulpvraag is ingediend in behandeling genomen. De Commissie heeft eigen beslissingsbevoegdheid voor de afhandeling van de hulpvraag. Er zal wel gerapporteerd worden in de diaconie rekening houdend met de privacy waarborging.
4. De hulpvrager wordt zo spoedig mogelijk van het besluit en de motivering daarvan op de hoogte gesteld, doch altijd binnen 1 week
terug