Diaconie

Hulp (Diaconie)
De diaconie richt zich op incidentele hulp aan mensen binnen de gemeente (gemeentediaconaat) en buiten de gemeente (werelddiaconaat).
De diaconie kan mensen ook nadere informatie verstrekken en eventueel assisteren bij noodzakelijk hulp. Dit doet de diaconie ondermeer door contact te onderhouden met stichtingen voor maatschappelijk werk, instellingen op het gebied van bejaardenzorg, gehandicaptenzorg, ziekenzorg, e.d.

Diaconie
Het diaconaat is geroepen om in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, achterstelling of ziekte bij te staan in de voorbeden, met materiële hulp en met steun in het zoeken naar recht. De bijbel spreekt op vele plaatsen over de armen en verdrukten, over hen die geen helper hebben. Helpen waar geen helper is, dat is het diaconale principe waarover brede overeenstemming bestaat binnen de kerken.

Dit betekent als christelijke gemeente te gaan staan naast de mensen en groepen in onze samenleving, die aandacht en steun nodig hebben. Hoe dit kan leren we uit de verhalen over het leven van Jezus Christus.  Jezus koos voor de zwakken en de naamlozen.

Taken van de diaconie in onze gemeente

Tijdens de erediensten:
 • ambtelijke vertegenwoordiging in de erediensten
 • afhandelen van de collecten tijdens de erediensten
 • organisatie en uitvoering van Heilig Avondmaaldiensten in onze eigen gemeente

In de gemeente:
 • het verlenen van bijstand aan wie dat nodig hebben, diaconale hulpvragen
 • het signaleren van knelsituaties in de samenleving
 • op de hoogte zijn en verwijzen van mensen naar hulpverlenende instanties
 • informatie verstrekken over de doelen van de diaconale collectes
 • het organiseren en uitvoeren van het Heilig Avondmaal in Woonzorgcentrum Brugchelencamp
 • organiseren, samen met de andere kerken in De Westereen, van de kerstattenties voor de bewoners van Woonzorgcentrum Brugchelencamp
 • vertegenwoordiging in de ZWO-commissie

Buiten de gemeente:
 • Werelddiaconaat, gericht op het bestrijden van noden in de (derde) wereld, zoals honger, armoede, ziekte, rampen, verdrukking en onvrijheid (Kerk in Actie)
 • ondersteuning van de voedselbank Dantumadiel
 • ondersteuning van de hulpbehoevenden d.m.v. de Dorcas-voedselactie

U kunt contact opnemen met de Diaconie: via e-mail: diaconie@pkndewestereen.nl
of via uw wijkouderling.

Gift 
Wilt u een gift geven dan kan dat t.n.v. diaconie Protestantse gemeente: NL 55 RABO 0343 3080 61.
 

Giften 2022

Het afgelopen jaar 2022 hebben wij vele goede doelen mogen steunen met een financiële bijdrage.

                        
 Collecten  2022                                                   Bedrag

Toby en Aukje (per kwartaal)                                120,00 € 
Theo en Jinke (per kwartaal)                                120,00 € 
St. Schuilplaats                                                    250,00 € 
Kerk in nood                                                        250,00 € 
St. Liliane Fonds                                                 250,00 € 
Red een kind                                                       250,00 € 
Vluchtelingen Poolse - Russische grens         1.125,00 € 
Rudolf St. De Glind                                             475,00 € 
Oekraïne Noodhulp                                         4.500,00 € 
HTR Zwaagwesteinde                                        500,00 € 
Theo en Jinke                                                  1.330,00 € 
World Servants Damwâld                                   250,00 € 
World Servants De Westereen                           250,00 € 
MAF                                                                    935,70 € 
MAF (nagekomen gift)                                     1.300,00 € 
Noodhulp Pakistan                                             949,35 € 
Kerk en Israel                                                     230,00 € 
Werelddiaconaat Indonesië                               495,00 € 
Voedselbank Dantumadeel                               576,40 € 
St. Mensenkinderen (HA)                                  384,32 € 
kinderen in de knel                                           500,85 € 
Toby en Aukje (kinderkerk) geef ze de 5          358,92 € 


Wij zijn dankbaar dat wij, door uw gulle steun, zoveel goede doelen kunnen
bijstaan voor al het werk wat wordt gedaan voor de armen, de zieken, kinderen,
rampen en onderdrukking.