Diaconie

Hulp (Diaconie)
De diaconie richt zich op incidentele hulp aan mensen binnen de gemeente (gemeentediaconaat) en buiten de gemeente (werelddiaconaat).
De diaconie kan mensen ook nadere informatie verstrekken en eventueel assisteren bij noodzakelijk hulp. Dit doet de diaconie ondermeer door contact te onderhouden met stichtingen voor maatschappelijk werk, instellingen op het gebied van bejaardenzorg, gehandicaptenzorg, ziekenzorg, e.d.

Diaconie
Het diaconaat is geroepen om in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, achterstelling of ziekte bij te staan in de voorbeden, met materiële hulp en met steun in het zoeken naar recht. De bijbel spreekt op vele plaatsen over de armen en verdrukten, over hen die geen helper hebben. Helpen waar geen helper is, dat is het diaconale principe waarover brede overeenstemming bestaat binnen de kerken.

Dit betekent als christelijke gemeente te gaan staan naast de mensen en groepen in onze samenleving, die aandacht en steun nodig hebben. Hoe dit kan leren we uit de verhalen over het leven van Jezus Christus.  Jezus koos voor de zwakken en de naamlozen.

Taken van de diaconie in onze gemeente

Tijdens de erediensten:
 • ambtelijke vertegenwoordiging in de erediensten
 • afhandelen van de collecten tijdens de erediensten
 • organisatie en uitvoering van Heilig Avondmaaldiensten in onze eigen gemeente

In de gemeente:
 • het verlenen van bijstand aan wie dat nodig hebben, diaconale hulpvragen
 • het signaleren van knelsituaties in de samenleving
 • op de hoogte zijn en verwijzen van mensen naar hulpverlenende instanties
 • informatie verstrekken over de doelen van de diaconale collectes
 • het organiseren en uitvoeren van het Heilig Avondmaal in Woonzorgcentrum Brugchelencamp
 • organiseren, samen met de andere kerken in De Westereen, van de kerstattenties voor de bewoners van Woonzorgcentrum Brugchelencamp
 • vertegenwoordiging in de ZWO-commissie

Buiten de gemeente:
 • Werelddiaconaat, gericht op het bestrijden van noden in de (derde) wereld, zoals honger, armoede, ziekte, rampen, verdrukking en onvrijheid (Kerk in Actie)
 • ondersteuning van de voedselbank Dantumadiel
 • ondersteuning van de hulpbehoevenden d.m.v. de Dorcas-voedselactie

U kunt contact opnemen met de Diaconie: via e-mail: diaconie@pkndewestereen.nl
of via uw wijkouderling.

Gift 
Wilt u een gift geven dan kan dat t.n.v. diaconie Protestantse gemeente: NL 55 RABO 0343 3080 61.
 

Giften 2021

Het afgelopen jaar 2021 hebben wij vele goede doelen mogen steunen met een financiële bijdrage.

Onderstaande stichtingen/goede doelen ontvingen een bedrag van € 250,=
Blessed Generation in Hurdegaryp,         SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) in Gorinchem
Open Doors in Ermelo                              Stichting Mercy Ships Rotterdam
Kerk in Actie t.b.v. Kameroen                    Stichting Mensenkinderen in Nunspeet
Yasap Nederland                                       Stichting hart voor kinderen Hilversum
Leger des Heils                                          Stichting voor Leprabestrijding Amsterdam
MAF Nederland in Teuge                           See You (de nieuwe naam van Light for the World
Solidaridad Utrecht                                         
                 
Live 4 nation                                      €    400,=
kiA Ethiopië                                       €    505,=
Stichting Mensenkinderen                €    337,=
KiA Nepal                                          €    360,=
Toby en Aukje                                   €    558,=
Theo en Jinke                                   €    558,=
Voedselbank Dantumadiel                €    500,=
KiA Haiti                                            € 2.100,=
Dorcas                                              €    900,=
KiA Kinderen in de knel                    €    400,=
KiA Rwanda                                      €    600,=
Watersnood Limburg                        €    745,=

Wij zijn dankbaar dat wij, door uw gulle steun, zoveel goede doelen kunnen bijstaan voor al het werk wat wordt gedaan voor de armen, de zieken, kinderen, rampen en onderdrukking.