Liturgie

Liturgie Zendingszondag 3 maart
Voorganger: dhr. Johan v.d. Kamp
Organist: Ymkje de Vries

Zingen voor de dienst

Gezang 968:1,2,5  (nieuwe liedboek v.d. kerk)

Welkom
Openingslied opwekking 119:1 en 2
Stil gebed
Votum en Groet
Lied Ps. 121 uit nieuwe liedboek 1 en 4

Genadeverkondiging  Romeinen 8 :1 tot 4

Wetslezing Romeinen 12: 9-21

Bernetjerke
Kinderen komen naar voren.
projectlied

Gebed om verlichting met Gods heilige Geest.

Schriftlezing: Efeziërs 4 het gehele hoofdstuk uit de NBV

Zingen: Opwekking lied 140 :1,2 en 3

Uitleg/ verkondiging

“Hoe het fundament bepaald wie we mogen zijn en hoe we ons gedragen!”

Zingen: Ps.105 :1

Bread and Basket Zendingszondag

Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbede

Slotlied Opwekking 312

Zegen

Zingen: Gezang 425


 
terug