Profielschets Protestantse Gemeente de Westereen

 
 1. Het dorp De Westereen
 2. Profielschets van de gemeente
 
 1. Het dorp De Westereen

 
De Westereen (of: Zwaagwesteinde) is ontstaan als een typisch heidedorp. Het ligt in het gebied van de Friese Wouden. Het dorp heeft rond de 5000 inwoners en hoort bij de gemeente Dantumadiel. De Friese taal is de moedertaal van de meeste bewoners, maar indien nodig kan er worden overgestapt op het Nederlands. 
De Westereen heeft een eigen station aan de spoorweg Leeuwarden-Groningen, en is ook goed bereikbaar met de auto via de (nieuwe) autoweg, de N356. Het dorp heeft een uitgebreid winkelcentrum, een  modern gezondheidscentrum, twee basisscholen,  een sporthal, een tennisbaan,  een skeelerbaan, een actieve voetbalvereniging en diverse recreatiemogelijkheden, zoals campings en een jachthaven. 
In dit dorp is het bejaardencentrum 'Brugchelencamp' gevestigd en het huis voor dagverzorging, het ‘Sikkemahûs’.
Ook is er een senioren appartementencomplex 'Op’e Hichte' en is er een woonvorm voor begeleid wonen van Talant voor mensen met een verstandelijke beperking.  
Naast de Protestantse Gemeente zijn er nog andere kerken actief in ons dorp, waarmee we als kerk de samenwerking zoeken.
 
 1. Protestantse Gemeente De Westereen

 Als Protestantse Gemeente De Westereen belijden wij Jezus Christus en we willen ons laten leiden door Gods Liefde. Onze kerkelijke gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, en is ontstaan na een fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in dit dorp in 2016. Dat proces is goed verlopen. 
Sinds 2018 maken we gebruik van een nieuw, modern kerkgebouw: ‘de Ferbiningstsjerke’, met meerdere multifunctionele ruimtes en een nieuw jeugdhonk.

Maandelijks verschijnt ons kerkblad ‘De Ferbining’ en wekelijks onze nieuwsbrief ‘Weeknieuws’. 
Ons beamerteam maakt het mogelijk dat de kerkdiensten elke zondag worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl.
Informatie over onze kerk is te vinden op www.pkndewestereen.nl  
 
      LEDENAANTAL 29 AUGUSTUS 2020  
    BL   DL OVERIG TOTAAL
0-19 0 0% 122 29% 84 28% 206 16,9%
20-39 39 8% 145 34% 58 20% 242 19,9%
40-59 149 30% 101 24% 67 23% 317 26,0%
60-79 210 42% 45 11% 64 22% 319 26,2%
80+
 
100 20% 10 2% 23 8% 133 10,9%
498 100% 423 100% 296 100% 1217 100%

Onze kerkelijke gemeente telt (op 29 augustus 2020): 1217 leden, waarvan 498 'Belijdende leden', 423 'Doopleden' en 296 'meegeregistreerden' en geregistreerde 'Vrienden'. 
Wij zijn een doorsnee plattelandsgemeente. En, hoewel het ledenaantal de afgelopen jaren is gedaald zijn we een bloeiende gemeente, die de laatste jaren steeds meer mensen naar de kerk trekt.
Door onze diversiteit in geloofsbeleving, zijn wij een veelkleurige gemeente. Dit uit zich niet alleen in verschillende activiteiten, maar binnen de gemeente zijn er de afgelopen 4 jaar stappen gezet om vernieuwing door te voeren in de kerkdiensten. Er is een start gemaakt met het meer betrekken van de jongeren en randkerkelijken bij de kerk. Eénmaal per maand vieren we op zondag een laagdrempelige dienst: 'Ferbiningstiid', waarbij de Meetingband de muzikale begeleiding verzorgd.
Met zekere regelmaat is er de Meeting, een speciale samenkomst voor jongelui na de kerkdienst.  
We richten ons op discipelschap. Dit willen we steeds praktisch handen en voeten geven en daardoor kan onze betrokkenheid op God en op elkaar groter worden zodat meer mensen in aanraking kunnen komen met het evangelie van Jezus Christus.  
 

Missie


We willen een eigentijdse, vernieuwende kerk van Jezus Christus zijn, 
 • waarin mensen leven en leren vanuit de genade van God
  en we, zowel samen als persoonlijk, groeien in het geloof in Jezus Christus; 
 • waar, door haar gastvrijheid,  jong en oud zich thuis voelen; 
 • waar de vrucht van de Geest zichtbaar wordt, waardoor er onderlinge liefde en betrokkenheid is;
 • waar ieder de gaven en talenten die hij/zij van God gekregen heeft gebruikt tot opbouw van de gemeente, ten dienste van elkaar en de naasten. Onderweg naar Gods Koninkrijk worden wij geleid en gesteund door de Heilige Geest.
 

Visie 


We willen het evangelie van Jezus Christus verkondigen  in woord en daad, waardoor veel mensen in aanraking komen met het geloof en ook de liefde van God en Jezus Christus mogen ervaren.
De protestantse gemeente in De Westereen wil alert zijn op maatschappelijke ontwikkelingen om van daaruit op de eigen identiteit te kunnen inspelen, waaronder:
 • gericht zijn op de levensvragen van mensen om daarop aansluitend nieuwe activiteiten te ontwikkelen;
 • in het pastorale en diaconale werk aandacht te besteden aan mensen die dit nodig hebben
 • zorgdragen voor een transparante structuur en cultuur van bestuur en beheer om dienstbaar te kunnen zijn aan de activiteiten van de gemeente;
 • zorgdragen voor een inspirerende en motiverende begeleiding van allen die de activiteiten van de gemeente mogelijk maken.

Predikant

Vanaf zomer 2016 is ds. Bernard Terlouw onze predikant. Na een korte periode van afwezigheid (omdat hij bij de landelijke kerk bij Kerk in Actie werkte) is hij weer teruggekeerd in De Westereen.
De predikant werkt vanuit deze opdracht: "De predikant is een verbinder zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente. Werkt mee aan de erediensten en staat achter de ingezette koers bij vernieuwingen, zoals laagdrempelige diensten, waarbij ook ruimte is voor afwisseling in de muziekkeuze. De verkondiging is opbouwend, bemoedigend en uitdagend. De predikant helpt de gemeente om leerling van Jezus te zijn. Is een leerling tussen de leerlingen. De predikant bedient de sacramenten."
 

SWOT analyse

In 2019 heeft het team beleid een SWOT  analyse gedaan met als doel te peilen of we met bovenstaande missie en visie nog op de goede weg waren. SWOT is een acroniem van de woorden  Strengths, Weaknesses, Opportunity's en Threads. Het is een veelgebruikte manier om de stand van zaken in een organisatie  - zoals ook onze gemeente - te evalueren door te kijken naar de (interne) sterke en zwakke kanten, en de (externe) kansen en bedreigingen waar de organisatie mee te maken heeft. Kerkenraadsleden, oud-kerkenraadsleden en Jong Belijdende leden werd gevraagd hoe zij onze sterke punten, zwakke punten, kansen en  bedreigingen van de gemeente inschatten.
De uitkomst werd samengevat en de meest genoemde punten waren: 
 • De sterke kanten: De ingezette verandering (nieuwe predikant destijds, het nieuwe kerkgebouw en de andere opzet van kerkdiensten, en bijeenkomsten waarbij de jongeren meer betrokken werden) werd gezien als de sterke kant van onze gemeente.
 • De zwakke kanten: De veroudering (de leeftijdsopbouw van de gemeente, de traditionele stijl en visie en ook de traditionele muziek zoals orgel) werd als zwakke kant gezien.
  Ook de mindere betrokkenheid (moeite om ambtsdragers te vinden en minder mensen doen belijdenis). Ook dat de jeugd onvoldoende betrokken wordt / is en dat jonge gezinnen onvoldoende ondersteund worden, werd als een zwak punt genoemd. 
 • De kansen: De samenwerking met andere kerken en organisaties werd gezien als kans. Zo ook de mogelijkheid om aandacht te hebben voor de nood in het dorp. En als kans werd genoemd dat de jeugd bij elkaar komt, zoals ook de mannengroep. 
 • De bedreigingen: De algehele drukte van het leven, het afnemende kerkbezoek en de secularisatie werden als risico genoemd. Het slechte imago van de kerk. Ook de vergrijzing en een conservatieve mentaliteit werden genoemd bij de risico’s. 
 
De bedoeling is om, na de corona tijd, één en ander verder uit te werken en in een nieuw beleidsplan om te zetten. 
 

Kerkelijk werk


Er zijn meerdere commissies actief, zoals de Jeugdraad, het Pastoraal Beraad, de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters. Er zijn 2 scriba’s.
Er is een commissie Erediensten, een Commissie Vorming en Toerusting en een commissie Beleid.
Deze hebben alle een afvaardiging in de Grote en Kleine Kerkenraad. 
De diaconie heeft als doel het omzien naar elkaar en wil de noden in de wereld bestrijden, dichtbij en veraf.
Het pastoraat wordt uitgevoerd door de predikant, de kerkelijk werkers en de wijkouderlingen.
Ook zijn er veel vrijwilligers buiten de KR actief zoals: de  wijkassistentes, de ledenadministratie, de evenementencommissie, de activiteiten commissie, het verjaardagsfonds, de bloemengroet commissie, het beamerteam, de Meetingband , de interkerkelijke evangelisatiecommissie enz.
Er is een kostersechtpaar en een aantal hulpkosters.
 
Voor de jeugd zijn er verschillende activiteiten zoals de bernetsjerke (kinderkerk), de  jeugdclubs, het nieuwe  jeugdhonk voor jongeren van 12+ en 16+,  catechisaties voor 12+ en belijdeniscatechisanten, en bijeenkomsten voor jong belijdende leden.
Ook zijn er geregeld bijeenkomsten zoals De Meeting voor jongeren na de zondagse kerkdienst. 
Binnen de gemeente zijn op dit moment 2 kerkelijk werkers werkzaam, waarvan 1 tijdelijk,  voor ca. 16 uur per week per kerkelijk werker.
Er is een jongerenwerker aangesteld: Arnold Wienen: Protestantse Gemeente De Westereen (pkndewestereen.nl)
 
 
terug