College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit de taakgroep College van Kerkrentmeesters totaal 16 personen en hierbinnen een moderamen (4 personen).
Het moderamen (dagelijks bestuur) vergadert maandelijks en de taakgroep vergadert éénmaal in de 3 maanden. Met uitzondering van de vakantieperiode.
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor de volgende taken:
 1. De financiële administratie: Het CvK wil zich verzekeren van een verantwoord operationeel (korte termijn) en strategisch (lange termijn) financieel beleid, door de kerkenraad hierover tijdig te adviseren. Het CvK zet zich in voor geldwerving en fondswerving en bewaakt de uitgaven kritisch.
 2. Geldwerving: o.m. Kerkbalans, solidariteitsheffing, subsidies, collecte rooster en overig inkomstenbronnen.
 3. Gebouwen: beheer, onderhoud, restauratie et
 4. Orgel: onderhoud
 5. Veiligheid: gebruiksvergunning, etc.
 6. Begraafplaats: administratie, tarieven, onderhoud ruiming e.d.
 7. Verzekeringsportefeuille
 8. Personeel: functioneringsgesprekken, salariëring, pensioen, verzekeringen, arbozorg, etc.
 9. Vrijwilligers, vergoedingen, verzekeringen etc.
 10. Ledenadministratie verwerking en bijhouden leden- en bijdrageadministratie in LRP (Landelijk Registratiesysteem Protestantse kerk).
 11. Archieven.
Het College van Kerkrentmeesters zorgt op de achtergrond voor de financiële en materiële randvoorwaarden van de Protestantse gemeente.
Zij is de formele eigenaar van het kerkgebouw, de bijzondere begraafplaats en de twee pastorieën en een aantal landerijen.
De taken, die op centraal niveau uitgevoerd worden zijn onder andere:
 1. Het zorgen voor het beschikbaar zijn van het kerkgebouw en het onderhoud ervan.
 2. Het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening (goed te keuren door de PKN).
 3. Het samen met de grote kerkenraad vaststellen van het algemeen en financieel beleid.
 4. Het zorgdragen voor de geldwerving, ledenadministratie en de boekhouding.
 5. De Protestantse gemeente juridisch vertegenwoordigen.

Kerkbalans
Om de salarissen en onkostenvergoedingen van de predikant, kerkelijk werkers,  koster, organisten te kunnen betalen, zijn inkomsten nodig. Deze inkomsten moeten door de gemeenteleden zelf worden opgebracht en bestaan hoofdzakelijk uit de kerkelijke bijdrage Kerkbalans en collecten.                       Het voornaamste deel van deze inkomsten wordt bijeengebracht door middel van de actie Kerkbalans. Deze actie wordt jaarlijks gehouden in de maanden januari en februari. Hiervoor gaan elk jaar weer de leden van de taakgroep College van Kerkrentmeesters met de toezeggingsformulieren op pad. Wel proberen we zoveel als mogelijk dit d.m.v. de digitale weg meer te regelen.

Dankdag
Elk jaar wordt rond de eerste woensdag van november de actie dankdag gehouden. Een actie waar we onze dankbaarheid kunnen tonen. Ook deze actie wordt door taakgroep CvK georganiseerd.

Collectebonnen/ Ferbining-app
Iedere eerste maandag van de maand (behalve de maand augustus) worden de collecte bonnen verkocht tussen 19:00 en 19:30 uur. Een alternatief is nu al mogelijk om de collectes digitaal via de Ferbining-app te doen, met als voordeel, dat u per jaar een uitdraai kunt maken van alle collectes t.b.v. de belastingdienst.

Verjaardagfonds
Omstreeks uw verjaardag wordt door een vrijwilliger een kaart met envelop bij bezorgd, waarmee we u  allereerst van harte feliciteren met uw verjaardag en als dank kunt u een vrijwillige gift geven. Dit kan via de envelop, maar dit kan ook weer digitaal via onze Ferbining-app m.b.v. de QR-code, die op de envelop staat vermeld.

Beamer
Om goed gebruik te kunnen maken van onze moderne audiovisuele apparatuur zijn een aantal vrijwilligers actief. Zij beschikken na een kleine opleiding over de benodigde kennis om bij kerkdiensten, optredens, sprekers etc. geluid en beeld optimaal te kunnen gebruiken. Zodoende is alles goed zichtbaar en hoorbaar in de kerk(zalen). Via ‘Kerkdienst gemist ’ en de z.g. ‘Lukaskastjes’ (alleen geluid), komt bij de mensen, die thuis de kerkdienst willen meemaken beeld en geluid optimaal binnen.


Gebruik van de kerkzaal en nevenruimten
Voor het gebruik van de kerkzaal en/of nevenruimten, kunt u zich wenden tot de agendabeheerder, die kan dan de zaal inplannen en vastleggen: gw.visser@knid.nl  of 06-13171113

Begraafplaats 
De bijzondere begraafplaats (naast het kerkgebouw) beschikt over een eigen website. Hierop is alle informatie over de begraafplaats vermeld.                                                                                                    Het websiteadres is:  http://begraafplaatsdewestereen.nl/

Oud papier
Ongeveer één keer per zes weken wordt het oud papier bij u opgehaald Hiervoor is ook een groot aantal vrijwilligers actief. Het rooster vindt u op onze website en staat ook vermeld in de agenda van Ferbining-app.
 
terug