Kerkenraad

Vergaderstructuur:
Geledingen
Bijna alle ambtsdragers maken deel uit van één van de volgende colleges, raden of commissies:
  • College van Kerkrentmeesters
  • College van Diakenen
  • Pastoraal Beraad
  • Jeugdteam
  • Commissie Vorming & Toerusting
  • Commissie  Eredienst
  • ZWOcommissie (Zending -  Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking)

Binnen deze geledingen wordt (alleen) vergaderd over onder-
werpen die onder het eigen terrein van deze geledingen vallen.
De geledingen nemen praktische besluiten die betrekking hebben op hun eigen gebied. Verder stellen de geledingen activiteiten en/of werkplannen op en leggen deze voor aan de grote- en kleine kerkenraad.

Kerkenraad
Vanwege de grootte van onze gemeente, vergadert de kerkenraad in een drietal lagen, te weten:
  • de grote kerkenraad
  • de kleine kerkenraad
  • het moderamen
Deze gelaagde structuur is gebaseerd op de kerkorde (Ordinantie 4, art. 6-9)

Grote kerkenraad
Alle kerkenraadsleden maken deel uit van de grote kerkenraad. De grote kerkenraad heeft de algemene leiding en de zorg voor de dienst van Woord en Sacramenten. Daarnaast houdt de grote kerkenraad zich – kort gezegd – bezig met beleidsmatige- en strategische zaken. De grote kerkenraad stelt een (algemeen) beleidsplan op, dat betrekking heeft op het gehele leven en
werken binnen de gemeente. Verder beoordeelt de grote kerkenraad de door de verschillende geledingen voorgelegde activiteiten en/of werkplannen. Hierbij vertrouwt de kerkenraad op de deskundigheid van de betreffende geleding.
Ook stelt de grote kerkenraad de begrotingen en jaarrekeningen vast. De grote kerkenraad vergadert 4 à 5 keer per jaar.

Kleine kerkenraad
De kleine kerkenraad bestaat uit de vertegenwoordigers van de verschillende geledingen. Deze vertegenwoordigers brengen infor-
matie en voorstellen uit de betreffende geleding in de kleine kerkenraad. De kleine kerkenraad toetst het werk van de geledingen aan het beleid van de kerkenraad en neemt besluiten op uitvoerend niveau. De vertegenwoordigers koppelen besluiten uit de kleine kerkenraad terug naar eigen geleding. De kleine kerkenraad houdt zich verder bezig met de voorbereiding van nieuw beleid.
De kleine kerkenraad vergadert iedere maand, met uitzondering van de maanden waarin de vergadering grote kerkenraad wordt gehouden.
                                                                                                        
Moderamen
Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter, een scriba, en een ouderling-kerkrentmeester.
Het moderamen fungeert als dagelijks bestuur van de gemeente.
Het moderamen is niet zelfstandig gemachtigd om besluiten te nemen, maar mag wel overgaan tot besluitvorming indien er acuut moet worden gehandeld. Deze besluiten zullen dan later op een hoger niveau verantwoord moeten worden. Verder stelt het moderamen de agenda op voor de vergadering van de grote en de kleine kerkenraad. Het moderamen vergadert elke maand.
 

Wijkindeling


Wijk 1 Foarstrjitte, Miedloane, Boppewei, Djipswâl, De Acht,
            Mûnewei, Feddamastrjitte

Wijk 2 Van Harinxmaloane, De Bjirken, Westein, Grienkamp,
            De Balstien, Brongersmastrjitte, De Teltsjebeam

Wijk 3 Tsjerkestrjitte, Parkloane, Doarpsstrjitte, Conradistrjitte,
            Keapmanswei, Keimpe Sikkemawei, Nijverheidswei,
            Dwarsreed, Lange Reed, Ferbiningspaad, Bûterwei,
            Elzeloane, Swemmerloane

Wijk 4 Eyssemawei, Sikke Boukesstrjitte,
            Egbert Baarsmastrjitte, Van Sytzamawei,
            A. v.d. Meulenstrjitte, Daniël Bosmastrjitte,
            Pastorijloane, Skoallestrjitte

Wijk 5 Salomon Levystrjitte, Harmen Brouwerloane,
            Ferlinge Stasjonsstrjitte, Toerstrjitte

Wijk 6 Ljurkstrjitte, Lysterstrjitte, Gielfinkstrjitte, Putterstrjitte,
            Spjochtstrjitte, Fogelsang, Blokmiesstrjitte,
            Postdostrjitte, Skriesstrjitte, Klysterstrjitte, Eksterstrjitte

Wijk 7 Brugchelencamp, Finkstrjitte, Miesstrjitte, Sikkemahûs

Wijk 8 Eskdoarn, N. Stasjonsstrjitte, Kûkherne, Tolwei,
            Kûkhernsterwei, S. Stasjonsstrjitte, Yndustrywei,
            Heidewei, Krikelbeam, Skeanpaad, It Skier, Sânpaad,
            Boskwei, It Heideloantsje, Wyldpaad Oast, Bremwei,
            Toarnbei, Hagebeam, buitenwijken in Feanwâlden,
            Kollumersweach en Wâlterswâld

Wijk 9 De Gentiaan, Boskreed, De Pinksterblom,
            De Bûterblom, De Strieblom, De Swanneblom,
            De Reade Klaver, De Tuorrebout, De Margryt,
            De Greiden, Sportloane, De Dotterblom,  
            It Heare-ein, It Gielhertsje, De Hynsteblom,
            De Wiken, Badhúswei, Boskwei Noard,
            Spoarbuorren Noard, Oastersingel, Roazeloane