Liturgie

        ORDE VAN DIENST Israël zondag 2 oktober
        Voorganger dhr. P.Timmerman
        Organist: dhr. Hessel Romkes

Zingen voor de dienst:  Liedboek voor de Kerken 457: 1,2,3,4  Heilig, heilig, heilig

welkom door predikant                                                                                                                                             
 
09:30 OPENINGSLIED: Psalm 135: 1, 2, 10

Stil gebed // Votum en Groet

Gebed van verootmoediging

 
LIED: Psalm 139: 1, 14

Genadeverkondiging:  1 Johannes 1:8-10

Wetslezing: Na introductie: Exodus 19: 5-8 / Exodus 20.

 
Bernetsjerke: zingen “nim no jimme ljochtsjes mar mei” en kinderen naar de Bernetsjerke

Zanggroep: Nynke Dandan

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing [OT]:  Hosea 2:16 -22 NBV
 
LIED:  Opwekking 343 Heilige Geest van God vul opnieuw

Schriftlezing [NT]:  Efeze 5:25-33
 
LIED: Liedboek voor de Kerken 328 Here Jezus om uw Woord

Uitleg en verkondiging
 
LIED: Opwekking 520 Wees mijn verlangen

Gedachtenis:mevr. Jelly Braaksma vd Wal

LIED:  Wat de toekomst brenge moge


Pastorale mededelingen / Dankgebed en voorbeden
 
SLOTLIED:  Liedboek 303 De ware kerk des Heren.

Wegzending en Zegen & 'amen' (door de voorganger)

 
Na de zegen: Gezang 425 (Nieuwe Liedboek – NL of Fries)

 
terug