Wijkindeling


Wijk 1 Foarstrjitte, Miedloane, Boppewei, Djipswâl, De Acht,
            Mûnewei, Feddamastrjitte

Wijk 2 Van Harinxmaloane, De Bjirken, Westein, Grienkamp,
            De Balstien, Brongersmastrjitte, De Teltsjebeam

Wijk 3 Tsjerkestrjitte, Parkloane, Doarpsstrjitte, Conradistrjitte,
            Keapmanswei, Keimpe Sikkemawei, Nijverheidswei,
            Dwarsreed, Lange Reed, Ferbiningspaad, Bûterwei,
            Elzeloane, Swemmerloane

Wijk 4 Eyssemawei, Sikke Boukesstrjitte,
            Egbert Baarsmastrjitte, Van Sytzamawei,
            A. v.d. Meulenstrjitte, Daniël Bosmastrjitte,
            Pastorijloane, Skoallestrjitte

Wijk 5 Salomon Levystrjitte, Harmen Brouwerloane,
            Ferlinge Stasjonsstrjitte, Toerstrjitte

Wijk 6 Ljurkstrjitte, Lysterstrjitte, Gielfinkstrjitte, Putterstrjitte,
            Spjochtstrjitte, Fogelsang, Blokmiesstrjitte,
            Postdostrjitte, Skriesstrjitte, Klysterstrjitte, Eksterstrjitte

Wijk 7 Brugchelencamp, Finkstrjitte, Miesstrjitte, Sikkemahûs

Wijk 8 Eskdoarn, N. Stasjonsstrjitte, Kûkherne, Tolwei,
            Kûkhernsterwei, S. Stasjonsstrjitte, Yndustrywei,
            Heidewei, Krikelbeam, Skeanpaad, It Skier, Sânpaad,
            Boskwei, It Heideloantsje, Wyldpaad Oast, Bremwei,
            Toarnbei, Hagebeam, buitenwijken in Feanwâlden,
            Kollumersweach en Wâlterswâld

Wijk 9 De Gentiaan, Boskreed, De Pinksterblom,
            De Bûterblom, De Strieblom, De Swanneblom,
            De Reade Klaver, De Tuorrebout, De Margryt,
            De Greiden, Sportloane, De Dotterblom,  
            It Heare-ein, It Gielhertsje, De Hynsteblom,
            De Wiken, Badhúswei, Boskwei Noard,
            Spoarbuorren Noard, Oastersingel, Roazeloane
terug